Uddan­nel­sen er byg­get op i fem modu­ler på hver tre dage. Du får ind­blik i en instru­e­ren­de rol­le gene­relt og kon­kret i udfø­rel­sen af forum­spil. Vi sam­ar­bej­der med et prak­tik­s­ted så du får egne­de ram­mer for din træ­ning. Du lærer hånd­vær­ket forum­spil at ken­de og sik­rer dig et for­løb fra du påta­ger dig opga­ven til udfø­rel­sen, der giver opti­malt udbyt­te for del­ta­ger­ne. Der ind­går en omfat­ten­de manu­al der beskri­ver foru­min­struk­tør­pro­ces­sen. Den­ne manu­al udbyg­ges løben­de. For at bli­ve cer­ti­fi­ce­ret må det påreg­nes at den enkel­te del­ta­ger selv sør­ger for at arran­ge­re grup­per, hvor man kan prak­ti­se­re meto­den, mindst et forum­spil i mel­lem hver af de fem modu­ler.
 

 

1. MODUL (3 dage)


For­mål:
At coa­che grup­per til at gen­nem­fø­re forum­spil ud fra selvvalg­te emner og ska­be en dia­log og enga­ge­ment mel­lem spil­le­re og tilskuere.Vi læg­ger vægt på at forum­spil­le­ne får en dyb­de og bred­de inden­for tema­er der er aktu­el­le fra del­ta­ger­nes egen hver­dag.
Ind­hold:

 • Intro­duk­tion af forum­spil, her­un­der instruk­tø­rens til­gang til opga­ven.
 •  Valg af emner.
 • Udvik­ling af spil.
 • Dia­log mel­lem til­sku­e­re og spil­le­re.
 • Sam­men­fat­ning.
 • Tek­nik­ker til for­dy­bel­se.
 • Ryt­me, kre­a­ti­vi­tet, fan­ta­si.
 

 

2. MODUL (3 dage)


For­mål:
At ken­de og bli­ve for­tro­lig med meto­der som er grund­la­get for instruk­tø­rens rol­le. Instruk­tø­ren vil på det­te modul øge sin bevidst­hed om hvor­for spil­le­ne vir­ker som de gør og der igen­nem for­hø­je grup­pens kre­a­ti­vi­tet og enga­ge­ment.
Ind­hold:

 • Spør­ge­me­to­der, blandt andet NLP og andre spør­ge­me­to­der, der styr­ker instruk­tø­rens præ­ci­sion.
 • Hvor­dan instruk­tø­ren skif­ter “ram­me” ved at bru­ge rum­met.
 • Aktiv lyt­ning, for­bed­ring af evnen til at lyt­te og se efter bud­ska­ber.
 • Gir­af­sprog, fire trin som kon­flikt­løs­ning.
 • Asser­tion.
 • Instruk­tø­rens grund­for­ud­sæt­nin­ger.
 

3. MODUL (3 dage)
For­mål:
At inte­gre­re forum­me­to­der i sin per­son­lig­hed og få kend­skab til hvor­dan man anven­der van­ske­li­ge situ­a­tio­ner posi­tivt og dyna­misk.

 

Ind­hold:

 • Uddyb­ning af meto­der.
 • For­bed­ring af dia­log og invol­ve­ring af til­sku­e­re.
 • Hånd­te­ring af pro­blem­si­tu­a­tio­ner.
 • Træ­ning af skift mel­lem hel­hed og detal­jer.
 • Opsam­ling og ”sik­ring” af del­ta­ger­nes udbyt­te.
 • Vær­di og hold­nings kla­ren­de arbej­de i virk­som­he­der og i forum­spil.
 • Forum­spil kom­bi­ne­ret med andre meto­der fx syste­misk tænk­ning, appri­ci­a­ti­ve inque­ry.
 

4.  MODUL (3 dage)
For­mål:

At instruk­tø­ren fin­der sin egen ryt­me og ind­fø­res i udvi­de­de tek­nik­ker der gør spil­le­ne end­nu mere leven­de.

 

Ind­hold:

Hvor­dan man kan gøre mål tyde­li­ge og dyna­mi­ske.

 • Hånd­te­ring af for­hin­drin­ger.
 • For­an­dring af sort/hvid bil­le­der i per­so­nens indre.
 • Storytel­ling og bran­ding i for­hold til forum­spil.
 

5.  MODUL (3 dage)

For­mål:
Sam­le op på de fore­gå­en­de modu­ler og se mulig­he­der i frem­ti­den.

 

Ind­hold:

Det­te modul til­ret­te­læg­ges efter del­ta­ger­nes indi­vi­du­el­le behov. Eva­lu­e­ring.

 

CERTIFICERINGSMODUL  (2 dage)

For­mål:

Cer­ti­fi­ce­ring med ekstern cen­sor. Efter fast­sat­te ret­nings­linjer. I det­te modul træ­nes fær­dig­he­der­ne og instruk­tø­ren gen­nem­fø­rer et for­løb efter afta­le. For­lø­bet afslut­tes med cer­ti­fi­ce­ring. Kri­te­ri­er for cer­ti­fi­ce­ring kan sen­des til dig hvis du sen­der en email til os.