Spon­ta­ne del­ta­ger­ud­ta­lel­ser

Man får sagt noget på en ufar­lig måde. Dej­ligt forum at tage sine pro­ble­ma­tik­ker op på”

Enorm fæl­les ener­gi der dri­ver os — stærkt at ople­ve!”

Godt med bevidst­gø­rel­se af vores hand­lin­ger”

Tæt på vir­ke­lig­he­den — meget at tæn­ke på!”

Det har været en stor øjenåb­ner at se vores enga­ge­ment”

I hver­da­gen lig­ger kimen til de sto­re for­an­drin­ger vi kan møde i frem­ti­den”

Inter­es­sant at arbej­de med balan­cen mel­lem fik­tion og vir­ke­lig­hed. Det gør at man ikke bli­ver for per­son­lig og alli­ge­vel for­hol­der sig til vir­ke­lig­he­den og vores dag­lig­dag på en kon­kret og kon­struk­tiv måde”

Vi har fået et andet kend­skab til hin­an­den ved at lyt­te til de for­skel­li­ge reflek­sio­ner”

 

Det med tea­ter, det er
ikke lige mig…”
(elev før fore­stil­ling)

“Øv, fore­stil­lin­gen er
alle­re­de slut !”
(sam­me elev efter
fore­stil­lin­gen)

 

Det var ikke så rin­ge!”
(sagt efter fore­stil­ling af
mel­lem­le­der, ansat på 25.år)

…med instruk­tø­rens blø­de auto-
ritet fik vi skabt et rum, hvor vi i
til­lid kun­ne eks­pe­ri­men­te­re ud i
forum­te­a­te­rets man­ge facet­ter”

(sagt om forum­spils­ar­ran­ge­ment
for under­vi­se­re)