“Inter­es­sant at arbej­de med balan­cen mel­lem fik­tion og vir­ke­lig­hed. Det gør at man ikke bli­ver for per­son­lig og alli­ge­vel for­hol­der sig til vir­ke­lig­he­den og vores dag­lig­dag på en kon­kret og kon­struk­tiv måde”

 

I hver­da­gen lig­ger kimen til de sto­re for­an­drin­ger vi kan møde i frem­ti­den”

 

Vi har fået et andet kend­skab til hin­an­den ved at lyt­te til de for­skel­li­ge reflek­sio­ner”

 

…med instruk­tø­rens blø­de auto­ri­tet fik vi skabt et rum, hvor vi i til­lid kun­ne eks­pe­ri­men­te­re ud i forum­te­a­te­rets man­ge facet­ter”