Ons­dag d. 15. juni  2011 afvik­le­de TEC Hvi­d­ov­re en vel­lyk­ket tema­dag arran­ge­ret af Fast­hol­del­ses­ka­ra­va­nen med det for­mål at styr­ke ele­ver­nes prak­tik­plads­søg­ning.
Udta­lel­se fra Ole Foss fra TEC:
“Enga­ge­re­de ele­ver delt­og i forum­te­a­ter fore­stil­lin­gen og her fik ele­ver­ne en øjenåb­ner. Forum­te­a­tret hav­de med stor præ­ci­sion affo­to­gra­fe­ret ung­dom­skul­tu­ren blandt grund­for­lø­bets ele­ver og spil­le­de sce­na­ri­er, som var i stand til at pro­vo­ke­re ele­ver­ne og få dem op af sto­le­ne.

Sce­na­ri­er­ne demon­stre­re­de, hvor­dan en uhen­sigts­mæs­sig adfærd fra alle par­ter kan bety­de, at den gode inten­tion går tabt i samvæ­ret elev/praktikvejleder, elev/elev eller elev/praktikplads.Forumteatret gen­tog sce­na­ri­er­ne og bad ele­ver­ne byde ind med råd og vej­led­ning, så vi i hvert sce­na­rie kun­ne opnå en win-win-situ­a­tion. 

Ele­ver­ne var meget ivri­ge og bød ind med en lang ræk­ke gode råd til sku­e­spil­ler­ne, så hver enkelt sce­ne blev både auten­tisk og menings­fuld. Hvis en lærer eller en elev bød ind, og situ­a­tio­nen blev for fast­låst, blev ele­ven eller lære­ren bedt om selv at være sku­e­spil­ler til stor moro for publi­kum. Efter fore­stil­lin­gen var der stor applaus til Forum­te­a­tret for en frem­ra­gen­de fore­stil­ling, og jeg vil stærkt anbe­fa­le de øvri­ge grund­for­løb på TEC til at gøre brug af Forum­te­a­ter.”

Temaar­ran­ge­ment set fra en elevs syns­vin­kel:
Forum­te­a­tret kom på besøg den 29/9 på Pro­duk­tions­sko­len Hol­bæk (PH). Det gik ud på at de gav os, publi­kum, tre sce­na­ri­er som alle var for­skel­li­ge, men hand­le­de alle om Has­san og hans pro­ble­mer om ven­ner, prak­tik og soci­a­le kom­pe­ten­cer. Efter hvert sce­na­rie fik publi­kum lov til at ændre på det for at få et bed­re resul­tat. Der var man­ge ele­ver som var inter­es­se­ret i at stop­pe styk­ket og ændre på Has­sans situ­a­tio­ner.
2 af de der vove­de, blev spurgt om de ikke kun­ne rej­se sig og vise et eksem­pel på hvor­dan man gjor­de, det var Benja­min fra medie og Murat fra intro. Benja­min blev bedt om at kom­me op og vise hvor­dan Has­san skul­le vir­ke inter­es­se­ret i hvad ‘vej­le­de­ren Andreas’ sag­de, det vir­ke­de meget godt og der var ingen der ikke kun­ne stop­pe med at skrå­le af grin, hel­ler ikke Benja­min selv der var på ran­den af tårer.
Jeg synes godt om Forum Tea­ter, det er en ander­le­des måde at lave tea­ter på, hvor man ind­dra­ger publi­kum og er en god meto­de til at vise, hvor­dan man skal for­hol­de sig hvis man er i Has­sans situ­a­tion. Man får publi­kum selv til at ind­se hvor­dan man skal opfø­re sig får at få et bed­re resul­tat hvis du f.eks. snak­ker med en vej­le­der, prak­tik­s­ted eller en arbejds­gi­ver, hvil­ket jeg synes er meget godt. Et minus var dog, at hvis man f.eks. bed­te Has­san om ikke at ban­de, så vil­le han glem­me det sene­re i styk­ket og begyn­de at ban­de igen.
Arlind