Vores erfa­rin­ger og kun­der tæl­ler bredt. Nede­nun­der er et udpluk.
Kon­takt til refe­ren­ce­per­so­ner kan for­mid­les:

STED: TEMA:
-  Fast­hol­del­ses­ka­ra­va­nen Om fast­hol­del­se af ele­ver på erhvervs­sko­ler
- Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et

 

Inte­gra­tions­døgn
- Næst­ved Kom­mu­ne For­bun­det­hed på tværs…
- Right, Kja­er & Kja­erulf
Fokus vær­di­er
Fokus­vær­di­er
- Fol­ke­tings­par­ti­et SF,
inter­ak­ti­ve forum­spil om SF’s arbejds­mil­jø.
Læs mere her.
Arbejds­mil­jø
- Arbej­der­nes Lands­bank
Ledel­se­s­træ­ning
Talen­t­ud­vik­ling­pro­gram
- Købe­havns kom­mu­ne, Fri­tids­for­valt­nin­gen
Team Nord Øst
Ser­vi­ce og pro­fes­sio­na­lis­me
- HK Han­del Løn­sam­ta­len
- Huma­ni­ca Kon­takt­læ­rer­rol­len
- Sosusko­len Kbh Kon­flik­t­hånd­te­ring
- For­stæ­der­nes Bank
Imple­men­te­ring af MIFID pro­jek­tet
Ledel­se­s­træ­ning for råd­gi­ve­re
- Vækst­hu­set, per­so­na­le­se­mi­nar om
Tema: For­an­dring, kom­mu­ni­ka­tion og dia­log.
For­an­drin­gens natur
- Mid­del­fart kom­mu­ne, forum­spil med
Vær­di­ba­se­ret ledel­se.
Vær­di­ba­se­ret ledel­se
- Børkop kom­mu­ne, forum­spil om
Rum­me­lig­hed i hver­da­gen.
Rum­me­lig­hed
- Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, forum­spil med tit­len: I
godt sel­skab med Moder­sel­ska­bet’.
Sam­men­læg­ning af SKAT
- DSB, vær­di­er bear­bej­det gen­nem forum­spil. Ledel­se gen­nem vær­di­er
- Ellekjær­sko­len, forum­spil om at sæt­te
hver­da­gen på spil.
Pæda­go­gisk dag
- Den Soci­a­le Højsko­le Advo­ke­ring for de “de udsat­te” i 3. ver­dens lan­de
- Leo Phar­ma

 

Debat­dag for bru­ge­re
- Bør­ne­fon­den

 

Per­so­na­le­dag
- Røde Kors Per­so­na­le­dag og team­bu­il­ding
- Hule­går­den Per­so­na­le­dag hvor Hule­går­dens vær­di­er blev udfor­dret
Uddan­nel­ses insti­tu­tio­ner:

- Gladsaxe semi­nar

- Køben­havns semi­nar

- Zah­les semi­nar

- Den Soci­a­le Højsko­le