Foru­min­struk­tør­ud­dan­nel­sen

Forum­spil og instruk­tør­ar­bej­de ind­går i et sam­ar­bej­de med en virksomhed/organisation eller en uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion. Det bety­der at for­lø­bet inde­hol­der prak­tisk træ­ning i forum­spil og instruk­tør­ar­bej­de med en grup­pe der ikke har kend­skab til meto­den (eller kun lidt). På den måde får man et rea­li­stisk meto­de­kend­skab. Træ­nin­gen fore­går “grad­vist”, sådan at udfor­drin­gen sti­ger i takt med at du til­eg­ner dig instruk­tør­funk­tio­nen.

Foru­min­struk­tør uddan­nel­sen stræk­ker sig over 5 modu­ler, der er af 3 dages varig­hed. Modu­ler­ne gen­nem­fø­res sam­let. Cer­ti­fi­ce­ring fore­går på 2 dage, efter det 5. modul. Af prak­ti­ske årsa­ger hol­des pri­sen for cer­ti­fi­ce­ring og uddan­nel­sen adskilt. Næste start efter­år 2019. Hold nr. 2019-10. Møde­tid almin­de­lig­vis fra kl. 9–16. Modul­da­to­er­ne er end­nu ikke fast­lagt.


Mål­grup­pe:
Kon­su­len­ter, coa­ches, for­mid­le­re, under­vi­se­re, der ønsker prak­tisk erfa­ring i hvor­dan man “grup­pe coa­cher” med udgangs­punkt i meto­den forum­spil.


Til­mel­ding:
Du til­mel­der dig ved at sen­de en e-mail hvor du oply­ser dit navn, adres­se, tele­fon­num­mer, e-mail og evt. den virk­som­hed du kom­mer fra, så mod­ta­ger du infor­ma­tion om ind­be­ta­ling med vide­re.


Pris:
Incl. manu­al og for­tæ­ring kr. 28.500,- excl. moms (pri­va­te fri­ta­ges for moms).


Cer­ti­fi­ce­ring
2 dage med ekstern cen­sor
3400,- excl. moms (pri­va­te fri­ta­ges for moms)