Vi gen­nem­fø­rer per­so­na­le­da­ge, kick­off-møder eller pæda­go­gi­ske dage for at med­ar­bej­der­ne, både kan have noget “andet” soci­alt end de ple­jer, sam­ti­digt med at det er fag­ligt rele­vant med emner­ne, cases, eller fore­stil­lin­ger vi byg­ger op. Du kan læse om et arran­ge­ment for med­ar­bej­der­ne i en bank…Forum­spil med bank

grin_komp

Reak­tio­ner på en situ­a­tion til en tema­dag om “Det rum-
meli­ge arbejds­mar­ked” med ansat­te i Børkop Kom­mu­ne