Forum­te­a­ter er en inter­ak­tiv tea­ter­form, hvor sku­e­spil­le­re viser et tea­ter­styk­ke med en til­spid­set eller pro­ble­ma­tisk situ­a­tion på en arbejds­plads. Det er en fik­tiv histo­rie, men med vis­se lig­he­der fra den pågæl­den­de arbejds­plads. Det, der vises, afspej­ler noget væsent­ligt fra hver­da­gen.

Efter man har set en sce­ne, er der en kort debat og sce­nen vises igen. Den­ne gang skal publi­kum sty­re hoved­per­so­nen ved at fore­slå, hvad der skal siges for at for­bed­re udfal­det. Eller publi­kum kan selv vise hoved­per­so­nen, hvad der skal gøres.

Den, der orga­ni­se­rer hele arran­ge­men­tet og som er bin­de­led­det mel­lem publi­kum og sku­e­spil­le­re kal­des foru­min­struk­tø­ren, men den rol­le kan også have andre nav­ne som fx fasci­li­ta­to­ren, spil­le­de­ren eller joke­ren. Det er den per­son, der hjæl­per spil­let i gang, og sør­ger for udvik­lin­gen i sce­nen. Foru­min­struk­tø­ren hol­der den røde tråd ved at sør­ge for, at debat­ten rela­te­res til for­må­let.

Foru­min­struk­tø­ren hjæl­per til­sku­er­ne med at ændre sce­na­ri­et i den ret­ning, de ønsker det. Under­vejs vil foru­min­struk­tø­ren stil­le opga­ver, der giver publi­kum mulig­he­der for reflek­tion og ide­er til nye hand­lin­ger i hver­da­gen. Noget der kan med­fø­re fle­re nuan­cer i med­ar­bej­der­nes for­stå­el­se af, dybest set, dem selv.

Den­ne ind­sigt kan give en ny sel­ver­ken­del­se, ikke mindst når den blan­des med humor og for­lø­sen­de lat­ter. Forum­te­a­ter kan sam­men­lig­nes med et labo­ra­to­ri­um, hvor man trygt kan afprø­ve nye mulig­he­der.

Forum­te­a­ter er vel­eg­net til grup­per på op til 110 men­ne­sker (med mere end 110 per­so­ner spil­les med lyd­for­stærk­ning). Hele for­lø­bet med tea­ter og bear­bejd­ning af tea­ter varer fra ca. 1 time og opef­ter.