FORUM­TE­A­TRETs mål er at opbyg­ge et forum hvor menin­ger og bud­ska­ber til­ken­de­gi­ves så der opstår mulig­hed for nytænk­ning, -nytænk­ning man kan tage med i hver­da­gen. Vi ønsker at med­ar­bej­de­re inspi­re­rer og moti­ve­rer hin­an­den til at hand­le ander­le­des og kre­a­tivt.

Vores ker­ne­vær­di­er, der skin­ner igen­nem alle vores akti­vi­te­ter er:

- ENGAGEMENT

- INDLEVELSE

- KVALITET

Der­for opfor­drer vi til enga­ge­ment hos del­ta­ger­ne. Sam­ti­digt læg­ger vi også vægt på at ska­be en tryg stem­ning, sådan at det er del­ta­ger­nes egen moti­va­tion, der giver spil­le­ne eller akti­vi­te­ter­ne en spæn­den­de og ny ret­ning.

Grund­læg­gen­de prin­cip­per
Når vi sam­ar­bej­der med en orga­ni­sa­tion er der nog­le sær­li­ge ken­de­tegn som går igen i vores arbejds­me­to­dik.

Vi arbej­der inklu­sivt
Det bety­der vi:
- er sær­li­ge opmærk­som­me på hvor­dan vi udnyt­ter det der er “skævt” eller ander­le­des
— giver hver ene­ste grup­pe lej­lig­hed til at fin­de sin egen form ud fra de for­skel­li­ge­he­der den inde­hol­der.
Vi arbej­der flek­si­belt
Det bety­der vi:
- “stræk­ker” os for at være imø­de­kom­men­de på næsten alle områ­der
— ser en glæ­de i at til­pas­se os “nuets” behov
— lader pro­ces­sen være betyd­nings­fuld, både for grup­pen og den enkel­te.
Vi er omhyg­ge­li­ge
Det bety­der vi:
- defi­ne­rer en ram­me at arbej­de ud fra. Enten på for­hånd eller i situ­a­tio­nen
— tager ger­ne et over­ord­net “ansvar”.
Vi er prak­ti­ske og reflek­si­ve
Det bety­der vi:
- får noget “fra hån­den”, og tager fat på at arbej­de heni­mod et mål
— gen­nemtæn­ker hvor­dan vi kan for­hol­de os til de udfor­drin­ger der opstår i en pro­ces.

Forum­te­a­trets grund­lag
Forum­te­a­trets grund­lag er at udfø­re opga­ver og gen­nem­fø­re kur­ser, der er rela­te­ret til kre­a­ti­vi­tet og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling. Opga­ver­ne skræd­der­sy­es til den enkel­te orga­ni­sa­tion eller virk­som­hed. Siden Forum­te­a­trets start i 2000, har vi gen­nem­ført ca. 2500 forums­ce­na­ri­er og emner­ne har bl.a. omhand­let vær­di­ba­se­ret ledel­se, triv­sel på arbejds­plad­sen, den coa­chen­de leder, balan­ced scorecard og kon­flik­t­hånd­te­ring.
At opbyg­ge sce­na­ri­er­ne er en inter­es­sant pro­ces, som vi enten opbyg­ger ved hjælp af forum­sku­e­spil­le­re, eller vi fører en med­ar­bej­der­grup­pe igen­nem en kre­a­tiv pro­ces, hvor de selv er med til at opbyg­ge et forum­spil fra star­ten.