I et forum­spils for­løb arbej­der del­ta­ger­ne i en grup­pe med et over­ord­net emne eller tema, som de selv skal omsæt­te til en aktu­el situ­a­tion fra deres hver­dag. Grup­pen bestem­mer selv hvor­dan spil­let skal for­mes og åbner på den måde for ska­ber­ly­sten og flek­si­bi­li­tet i sam­ar­bej­det del­ta­ger­ne imel­lem.

Hvor­dan gør man?
Forum­spil­let spil­les i før­ste omgang uden afbry­del­ser eller ind­blan­ding. Når spil­let og pro­ble­met er vist og til­sku­er­ne har set hvor galt det kan gå, star­ter man for­fra. Men den­ne gang har til­sku­er­ne mulig­hed for at stand­se spil­let og hjæl­pe spil­ler­ne med nye replik­ker og sæt­nin­ger der kan for­bed­re for­lø­bet. Spil­let bli­ver et labo­ra­to­ri­um hvor man kan afprø­ve idéer og se den muli­ge kon­se­kvens.

grin_komp
Foru­mets reak­tion i forum­spil

For­be­re­del­se af et forum­spil
Del­ta­ger­ne væl­ger et aktu­elt emne og ind­de­les på den måde i grup­per. De får til opga­ve at vise et kort spil/case om en situ­a­tion fra deres pro­fes­sio­nel­le prak­sis. Grup­pen får kort for­be­re­del­ses­tid  til udveks­ling af idéer og til at fin­de nøg­le­replik­ker, der er vel­eg­net til at bely­se deres opfat­tel­se af pro­ble­met. Det er en inten­siv pro­ces hvor del­ta­ger­ne har et højt enga­ge­ment, da de skal arbej­de kre­a­tivt med noget der er vig­tigt for dem.

Faci­li­ta­to­ren også kal­det foru­min­struk­tø­ren
Spil­let ledes af en foru­min­struk­tør, som sty­rer pro­ces­sen og sik­rer, at de tema­er der bely­ses, udfor­skes til ende og at der ska­bes et trygt forum til udfor­dring og afprøv­ning af idéer. Foru­min­struk­tø­ren sør­ger for at det, der sker i foru­met også rela­te­res til for­må­let.

<p style=“text-align: left;”>Afslutning af et spil</span></strong><span style=“font-family: Arial;”><br />
Når spil­let er fær­digt , leder joke­rin­struk­tø­ren en reflek­sions og afta­ler­un­de, hvor der sam­les op på de man­ge til­tag og hvil­ke erken­del­se spil­let har med­ført og hvad der skal arbej­des vide­re med, her­un­der hvor­dan man kom­mer i gang.</span></p>

Efter et forum­spil
Når spil­let er fær­digt, leder foru­min­struk­tø­ren en reflek­sions og afta­ler­un­de, hvor der sam­les op på de man­ge til­tag og hvil­ke erken­del­ser spil­let har med­ført. Blandt andet kan der udar­bej­des en hand­lings og imple­men­te­rings­plan.