At udvik­le et forum­te­a­ter­styk­ke der ram­mer mål­grup­pen præ­cist kan være en pro­ces med man­ge fak­to­rer og detal­jer. For at byg­ge et godt forum­te­a­ter arran­ge­ment op er der nog­le grund­trin som vi føl­ger. Ved at gøre det på den­ne måde har vi erfa­ring for at arran­ge­men­tet bli­ver vel­til­ret­telagt og gen­ne­m­ar­bej­det med en høj stan­dart. Over­ord­net kan pro­ces­sen beskri­ves i fem trin:

 

1. trin:
For­mø­de, for­mål og lyns­sy­nops

Til at begyn­de med mødes vi til et for­mø­de med repræ­sen­ta­ti­ve med­ar­bej­de­re og/eller lede­re. Vi klar­læg­ger emnet der skal bely­ses, og hvad for­mål med forum­te­a­te­rar­ran­ge­men­tet skal være. Efter det­te for­mø­de udar­bej­des et præ­cist for­mål med en der­til høren­de kort synops, som vi kal­der for ‘lyn­s­y­nops’. Lyn­s­y­nop­sen beskri­ver hand­lin­gen i styk­ket, de udfor­drin­ger og dilem­ma­er per­so­ner­ne møder under­vejs, og hvil­ke fag­om­rå­der og men­ne­ske­ty­per der ind­går i tea­ter­styk­ket.

 

2. trin:
Bag­grund­s­in­ter­view

ca 3–5 per­so­ner inter­viewes. Dis­se per­so­ner skal have direk­te eller indi­rek­te kend­skab til emnet. Det er en for­del at de repræ­sen­te­rer for­skel­li­ge arbejds­om­rå­der, eksem­pel­vis mel­lem­le­der og ansat, eller det kan være med­ar­bej­de­re i for­hold til kun­de­re­la­tio­ner. Nog­le af inter­viewe­ne kan fore­gå pr. tele­fon.

 

3. trin:
Manuskript
Det udar­bej­des et manuskript, med replik­ker og hand­lings­gan­ge der læg­ger sig op til for­må­let for arran­ge­men­tet. Det­te retur­ne­res til rele­van­te per­so­ner fx de inter­viewe­de, arran­gø­rer med mere.

 

4. trin:
Prø­ver

Forum­sku­e­spil­ler­ne øver replik­ker, hand­lings­gan­ge og impro­vi­se­rer sig frem til et leven­de kro­p­s­sprog.

 

5. trin:
Forum­te­a­ter arran­ge­men­tet

Grund­spil­let, det der er øvet på for­hånd, vises. Efter grund­spil­let er vist, ‘over­ta­ger’ publi­kum eller foru­met styk­ket, og forum­de­len star­ter. Spil­ler­ne afprø­ver nog­le af de ide­er og løs­ning­for­slag foru­met fore­slår. En foru­min­struk­tør under­støt­ter at pro­ces­sen gav­ner for­må­let med arran­ge­men­tet ved at stil­le spørgs­mål og inspi­re­re med­ar­bej­der­ne til at være kre­a­ti­ve og eks­pe­ri­men­te­ren­de.

 

Hvor lang tid tager det at for­be­re­de et forum­te­a­ter­styk­ke?
Pro­ces­sen kan gøres på 1–2 uger, men regn med at logi­stik og koor­di­ne­ring af møder ofte er tids­kræ­ven­de, da man­ge ansat­te har en travl hver­dag. 1–3 måne­der er et almin­de­ligt tids­per­spek­tiv til at opbyg­ge et arran­ge­ment (afhæn­gig af hvor travlt vi har).