Enkelt­stå­en­de arran­ge­men­ter
Vi arbejder/producerer forum­te­a­te­rar­ran­ge­men­ter til kon­fe­ren­cer, per­so­na­le­da­ge, kick-off arran­ge­men­ter. Det er arran­ge­men­ter der er til­pas­set virk­som­he­den sær­li­ge behov. Vi anven­der ofte dele af det “mate­ri­a­le” vi i for­vej­en har gode erfa­rin­ger med, for at hol­de omkost­nin­ger­ne nede.

Tur­néer
Vi udar­bej­der tur­nér og har tur­néu­ger hvor vi har sær­lig fokus på en opga­ve. Fore­stil­lin­ger­ne vises i både Køben­havn og i provins­by­er. Tur­neu­ger­ne med de man­ge fore­stil­lin­ger giver et helt spe­ci­elt “flow” til hvert arran­ge­ment og til en for­del­ag­tig øko­no­mi.

 

Prrende_beboer_og_Fatimafra fore­stil­ling på en sosusko­le


Vi har et stort reper­toi­re af fore­stil­lin­ger

Den sti­gen­de efter­spørgsel på forum­te­a­ter bety­der at vi har man­ge fore­stil­lin­ger der er parat til at bli­ve vist til kon­fe­ren­cer, semi­nars og wor­ks­hops.

Kon­takt os, på 2485 0148 eller email hvis du vil høre om vores fore­stil­lin­ger eller selv har for­slag til hvor­dan en fore­stil­ling kan ind­gå i en sam­men­hæng.