Det er et spil eller en case, der læg­ger sig tæt op ad vir­ke­lig­he­den, og som udfø­res af lede­re og/eller med­ar­bej­de­re.

Når et spil er vist en gang bear­bej­des forum­spil­let efter­føl­gen­de inter­ak­tivt. Del­ta­ger­ne, alt­så foru­met der har set spil­let reflek­te­rer, lærer, gri­ner og eks­pe­ri­men­ter, alt imens man tæn­ker i løs­nin­ger og leder efter mulig­he­der. Det er ikke nok at tale om, det man ser. Del­ta­ger­ne opfor­dres også til at vise, hvor­dan de vil for­bed­re spil­let.

Spil­le­ne er som et spejl på hver­da­gens udfor­drin­ger. Foru­min­struk­tø­ren gui­der del­ta­ger­ne ved at stil­le inspi­re­ren­de spørgs­mål, der “foku­se­rer” ener­gi­en mod de emner, der er væsent­li­ge for den enkel­te og for orga­ni­sa­tio­nen.

Spil­le­ne udvik­les sam­men med med­ar­bej­der­ne og kan hand­le om blandt andet selv­fun­ge­ren­de grup­per, kon­flikt­løs­ning, vær­di­ba­se­ret ledel­se, den rum­me­li­ge arbejds­plads, den coa­chen­de leder, med mere.

Udbyt­tet for del­ta­ger­ne kan være at:

  • få nye syns­vink­ler på kend­te situ­a­tio­ner
  • fin­de løs­nin­ger og mulig­he­der i kon­flik­ter
  • arbej­de kre­a­tivt med nog­le af hver­da­gens udfor­drin­ger
  • opbyg­ge en fæl­les plat­form og der­med stør­re for­stå­el­se for kol­le­ga­er
  • ople­ve, at ind­gå i en stør­re sam­men­hæng

deltagere_der_grinerfra forum­spil med SKAT

Hvad siger del­ta­ger­ne:

  • Skønt! I har ikke én sand­hed!
  • Det er stærkt, når man skal afprø­ve sit eget for­slag.
  • I hver­da­gen lig­ger kimen til de sto­re for­an­drin­ger vi kan ska­be i frem­ti­den.
  • Med enk­le red­ska­ber kan man ændre pro­ces­sen totalt. Det giver noget at tæn­ke over.
  • Det var så mor­somt, at jeg ikke vid­ste om jeg skul­le gri­ne eller græ­de