Det er med stor glæ­de, vi gen­nem­fø­rer uddan­nel­sen som Foru­min­struk­tør for 10. gang. Uddan­nel­sen hen­ven­der sig pri­mært til: Uddan­nel­ses- og per­so­na­le­ansvar­li­ge kon­su­len­ter, under­vi­se­re, samt alle andre, der ønsker at arbej­de med udvik­ling i grup­per på en spæn­den­de, utra­di­tio­nel og æste­tisk måde.

Uddan­nel­sen lærer dig at hånd­te­re meto­den Forum­spil og er byg­get op af 5 modu­ler af tre dages varig­hed som afslut­tes med eksa­men og cer­ti­fi­ce­ring.
Til hvert modul er ind­lagt prak­tik ude i det vir­ke­li­ge liv og der med­føl­ger en omfat­ten­de manu­al, der både teo­re­tisk og prak­tisk giver instruk­tø­ren et godt afsæt til selv at arbej­de vide­re med Forum­spil.

forestillingFor­ven­tet start efter­år 2019.

 

For info og til­mel­ding ring 2485 0148 eller send en e-mail.

Udbyt­te af foru­min­struk­tør­ud­dan­nel­sen:
Efter del­ta­gel­se på uddan­nel­sen har foru­min­struk­tø­ren træ­net sig i at kun­ne:

  • Gui­de og sty­re del­ta­ger­ne igen­nem forum­spil, “cases”, sådan at alle bli­ver enga­ge­re­de.
  • Afdæk­ke en grup­pes behov og ønsker og opsæt­te en tryg ram­me for del­ta­ger­ne.
  • Ska­be dia­log med til­sku­er­ne der omsæt­tes til kon­struk­tiv hand­ling i forum­spil­le­ne.
  • Bru­ge for­skel­li­ge meto­der til at påvir­ke grup­pen kre­a­tivt.
  • Udnyt­te effek­ten af forum­spil opti­malt.

Hvert modul sik­rer at instruk­tø­ren, får nød­ven­dig viden og red­ska­ber til at for­stå det særeg­ne og styr­ken i forum­spil idéen. På hvert modul vil instruk­tø­ren for­ø­ge sin værk­tøjskas­se og inte­gre­re sin per­son­li­ge styr­ke som foru­min­struk­tør.

For at del­ta­ge i uddan­nel­sen er det vig­tigt at ken­de til grund­læg­gen­de spør­ge og lyt­te­me­to­der fx NLP, aktiv lyt­ning, asser­tion eller andre til­sva­ren­de meto­der. Det­te afkla­res inden uddan­nel­sens start ved en per­son­lig sam­ta­le.