Hvis du vil høre, hvor­dan en fore­stil­ling har vir­ket, even­tu­elt tale med en arran­gør så kon­takt os på 2485 0148 eller  email.

Ser­vi­ce med Vej og Park i Kors­by”, En fore­stil­ling der hand­ler om hvor­dan arbejds­teams i Vej og Park, arbej­der heni­mod at for­bed­re rela­tio­ner til bor­ge­re og i mel­lem arbejds­teams. Det er en træ­ning for med­ar­bej­de i at være den gode vært. Vist i 2015 i en kom­mu­ne.

Job­ret­tet empower­ment for bor­ge­ren” fore­stil­ling der har fokus på hvor­dan sags­be­hand­le­re fra job­cen­tre ska­ber empower­ment hos bor­ge­re. Vist i Gribs­kov kom­mu­ne og til net­værk­stræf hos Deloit­te.

Livet før døden” fore­stil­ling for sund­heds­per­so­na­le i Region Hoved­sta­den. Fore­stil­lin­gen hand­ler om nye kli­ni­ske ret­nings­linjer for tid­lig opspor­ing af pal­li­a­ti­ve behov. Er vist marts 2014.

Vi tager skid­tet fra Revl og Krat”  fore­stil­ling for ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re på gen­brugs­plad­ser til­hø­ren­de Affald Plus, Næst­ved. Styk­ket hand­ler om arbejds­stolt­hed, selv­værd og arbejds­glæ­de i hver­da­gen. Vist i 2013.

Hjælp Ayse med at være pro­ak­tiv!…” fore­stil­ling for ele­ver på Ves­teg­nens Sprog- og Kom­pe­ten­ce Cen­ter. Del­ta­ger­ne på sprog­sko­len sæt­ter alt ind på at få Ayse til at tage stil­ling til vig­ti­ge ting i sit liv såsom hvor­dan man arbej­der heni­mod at få et arbej­de, hvor­dan man for­hol­der sig til sin fami­lie, hvil­ket kro­p­s­sprog man viser til en job­sam­ta­le mv. Vist i 2013.

Hjælp dem der er svæ­rest at hjæl­pe” fore­stil­ling for lede­re, sags­be­hand­le­re, poli­tik­ke­re og fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Roskil­de Kom­mu­ne. Fore­stil­lin­gen hand­ler om sam­ar­bej­det mel­lem fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner og ansat­te i kom­mu­nen. Vist i 2013.

Med ‘ja-hat­ten’ på” en fore­stil­ling om en fusions­pro­ces mel­lem Bjerg­kø­bing og Kors­by (et fik­tivt hospi­tal). Vist  i for­bin­del­se med fusion af fysio- og ergo­te­ra­pe­u­ter på  Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg Hospi­ta­ler 2013.

Det var aldrig gået på Ham­let” fore­stil­ling der hand­ler om hvor­dan leder­ne og med­ar­bej­der­ne bli­ver bed­re til at for­be­re­de og føl­ge op på MUS-sam­ta­ler­ne. Spil­let for lede­re og TR-per­so­ner på Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg Hospi­ta­ler 2012.

Har det en vær­di at være pres­set…” fore­stil­ling med fokus på hvor­dan man anven­der kom­mu­nens vær­di­er som løf­te­stang når man er pres­set i hver­da­gen. Spil­let til per­so­na­lepo­li­tisk dag for ansat­te der sid­der i MED-udvalg for Fre­de­riks­berg kom­mu­ne 2012.

INKLUSION, -det har vi da talt om!” En fore­stil­ling der skil­drer hver­dags­li­vet på en skole/institution og situ­a­tio­ner hvor det kan være svært at arbej­de inklu­de­ren­de. Fore­stil­lin­gen er vist i Gribs­kov kom­mu­ne i for­bin­del­se med et tema arran­ge­ment om emnet “inklu­sion” 2012

Hvem tog respek­ten” fore­stil­ling for Region Hoved­sta­dens Psyka­tri til en arbejds­mil­jø kon­fe­ren­ce om “Arbejds­glæ­de og nær­vær” 2012.

Styr dit Liv”. Et for­løb med unge på Tåstrup pro­duk­tions­ko­le, der viser nog­le af de udfor­drin­ger unge har med deres følel­ser, ind­byr­des rela­tio­ner, prak­tik­s­ted, med mere. Del­ta­ger­ne er med til at for­me histo­ri­en og ska­be kon­flik­ter­ne. Til­slut vises fore­stil­lin­gen for hele sko­len. Det fore­gik i for­å­ret 2012

Vi taler da også sam­men til hver­dag! -MUS-sam­ta­ler hos Carl-Træ”.  En fore­stil­ling der hand­ler om med­ar­bej­de­ud­vik­ling­s­am­ta­ler som er sær­lig udfor­dren­de. Vist for mel­lem­le­de­re på H.C. han­dels­cen­ter 2012.

Et ½ døgn med Mogens” fore­stil­ling, der hand­ler om en ung mand der går på pro­duk­tions­sko­le. Den­ne forum­te­a­ter­fo­re­stil­ling er udvik­let ved at en grup­pe unge fra en pro­duk­tions­ko­le har “sty­ret” forum­sku­e­spil­ler­ne (som en slags mario­net­ter) igen­nem et spæn­den­de ½ døgn. På den måde har ele­ver­ne taget ejer­skab for hand­ling og ind­hold i histo­ri­en. For­lø­bet fandt sted i 2011.

Sko­le-hjem-sam­ta­len, er det nu igen…” En fore­stil­ling for Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et til en kon­fe­ren­ce med tema om sko­le-hjem-sam­ta­len 2011. Se bil­le­der…

En Bøn om Løn” fore­stil­ling, der hand­ler om udfor­drin­ger i løn­for­hand­lin­ger. Arran­ge­ment til HK´s dele­ga­tions­mø­de 2011.

Ser­vi­ce og prof­fesio­na­lis­me”, fore­stil­ling til en tema­dag om ser­vi­ce og prof­fesio­na­lis­me for Køben­havns kom­mu­ne 2011.

Alle kan da tage et job”, fore­stil­ling for sags­be­hand­le­re, job­kon­su­len­te­re, team­le­de­re mv. Spil­let til en kon­fe­ren­ce med Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (Beskæf­ti­gel­se­s­træf 2009).

Et ven­ligt klap på bal­den er da ingen­ting”, fore­stil­ling om hånd­te­ring af vold inden­for ple­je­sek­to­ren. Spil­let for ansat­te på Øster­vang 2009, ple­je­bo­li­ger på Fre­de­riks­berg.

Vi står sam­men når det kni­ber, eller…”, fore­stil­ling om den ‘gode’ arbejds­plads. Vist i hjem­meplej­en i Tår­n­by kom­mu­ne 2008.

Du kan hvad du vil, -eller hvad” 3 for­skel­li­ge fore­stil­lin­ger til erhvervs­sko­ler (Han­delsko­ler, tek­ni­ske sko­ler pro­duk­tions­sko­ler, Sosu sko­ler). er pri­mært pro­du­ce­ret til ele­ver på erhvervs­sko­ler men også brugt som kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for lære­re og fx men­tor­net­værk. Tur­néer afholdt  2009–2011.