Cer­ti­fi­ce­ring er en vig­tig feed­ba­ck­pro­ces og tan­ken med cer­ti­fi­ce­rin­gen er at foru­min­struk­tø­ren opnår ind­sigt i styrker/svagheder i sin per­son­li­ge frem­træ­den og hvor­dan dis­se kan for­bed­res.

Efter cer­ti­fi­ce­ring

Foru­min­struk­tø­ren vil i for­hold til forum­spil kun­ne:
 — eli­ci­te­re rele­van­te emner til forum­spil- vej­le­de i at opbyg­ge et forum­spil
- ska­be dia­log med til­sku­e­re udfra spil­lets tema
— veks­le mel­lem del­ta­ger­nes dia­log og ryt­men i et spil
- anven­de tek­ni­ker til for­dy­bel­se
— sam­men­fat­te udbyt­tet af spil­le­ne.

Foru­min­struk­tø­ren vil i for­hold til instruk­tør­ar­bej­de kun­ne:
— moti­ve­re andre til at for­stå betyd­nin­gen af at arbej­de kre­a­tivt og med inter­ak­ti­ve spil
— opnå for­nød­ne infor­ma­tio­ner om hvil­ket udbyt­te en virk­som­hed kan få ved at gen­nem­fø­re forum­spil
— infor­me­re og opstil­le en tryg ram­me med for­mål og ind­hold inden tids­punk­tet for afvik­ling af forum­spil
— moti­ve­re per­so­nale­le­de­re til at se idéen bag­ved forum­spil og afprø­ve meto­den.