Eksemp­ler på hvad der skri­ves om vores foru­mar­ran­ge­men­ter

Vi har del­ta­get i man­ge arrangementer/events. Vores forum­spil eller forum­te­a­ter­styk­ker ind­går ofte i en stør­re sam­men­hæng med fle­re oplæg, tale­re med mere. Her­un­der ser du et udpluk af artik­ler.

Arti­kel om blandt andet fore­stil­lin­gen, ‘Hjælp dem, der er Svæ­rest at Hjæl­pe’, der blev vist i Roskil­de kom­mu­ne
Fore­stil­ling der hand­ler om hvor­dan fle­re får glæ­de af eksi­ste­ren­de fri­vil­li­ge til­bud og hvor­dan Roskil­de kom­mu­ne for­stær­ker sam­ar­bej­det med fri­vil­li­ge for­e­nin­ger. Læs Hjælp dem…

Arti­kel fra tea­ter­fo­re­stil­ling på erhvervs­sko­ler
De fle­ste unge har brug for at spej­le sig i andre, når de skal væl­ge uddannelse.Læs mere…Pres­se­med­del­el­se TECH Aal­borg

Kick-Off, Roskil­de Han­dels­sko­le
Vi hav­de tors­dag den 11. novem­ber besøg af tea­ter­grup­pen “Forum Tea­ter”. Forum Tea­ter laver inter­ak­tivt tea­ter med fokus på rea­li­sti­ske situ­a­tio­ner fra ele­ver­nes hver­dag, og er en del af Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­ets ”unge hjæl­per unge” kampag­ne. Læs mere Roskil­de Han­dels­sko­le

Forum­te­a­ter — ska­ber vær­di­de­bat på sprog­sko­ler
Nyt inter­ak­tivt tea­ter­styk­ke ind­dra­ger kur­si­ster på sprog­sko­ler i en dia­log om, hvor­dan man som for­æl­dre kan tage ansvar for sine børns uddan­nel­se og frem­tid i Dan­mark.

Has­san Rezas fra­vær er ste­get betrag­te­ligt. Han kom­mer tit for sent til timer­ne. Karak­te­rer­ne er nu så dår­li­ge, at hans klas­se­læ­rer ikke læn­ge­re anbe­fa­ler ham til gym­na­si­et. Og. Læs Arti­kel, Uddan­nel­ses­bla­det, om sprog­sko­le­tur­ne