Vi får løben­de opga­ver og for­skel­li­ge typer forum­te­a­terjobs. Der­for har vi et net­værk af forum- sku­e­spil­le­re og kon­su­len­ter til­knyt­tet på free-lan­ce basis. Det er per­so­ner, ‘ildsjæ­le’, der er enga­ge­ret og som også er travlt opta­get af andre spæn­den­de pro­jek­ter end forum­te­a­ter. Der­for er vi åbne for nye spil­le­re og forum/­pro­cess- kon­su­len­ter.

Af og til har vi prak­ti­kan­ter, stu­de­ren­de der skri­ver opga­ve om vores arbejds­form eller andre der har inter­es­se i at føl­ge vores arbej­de. Der er des­u­den også  prak­ti­ske opga­ver i for­bin­del­se med vores arbej­de. Det kan være at skri­ve manuskrip­ter rent eller være medor­ga­ni­sa­tor på en tur­né.

Du kan se på webs­i­den og få ind­tryk af hvor­dan vi arbej­der. Hvis du bli­ver inspi­re­ret, skriv til os og for­tæl hvad der inter­es­se­rer dig, og hvor­dan du evt. kan ind­gå i et sam­ar­bej­de med os!

De bed­ste hils­ner

Peter Frand­sen
Forum­te­a­tret