Hvis du har gode ide­er til et arran­ge­ment, eller hvis du tæn­ker på hvor­dan man kan få mere ud af en kon­fe­ren­ce ved at bru­ge forum­te­a­ter, så vil vi ger­ne høre om det. Du kan lade dig inspi­re­re af nog­le af vores sene­ste forum­te­a­ter-fore­stil­lin­ger:

 • Hvep­se­re­den’, om per­so­na­let i en bør­ne­ha­ve der udfor­dres af for­æl­dre der ikke altid for­står at der er andre børn end deres egne, der skal have opmærk­som­hed. For per­so­na­le og lede­re i dag­in­sti­tu­tio­ner.
 • Det evi­ge liv’, et styk­ke der hand­ler om eti­ske valg for for­ske­re der skal for­mid­le deres resul­ta­ter for offent­lig­he­den. Pro­du­ce­ret til Sel­skab for Sur­vey­forsk­ning.
 • Er du sinds­syg mand!’, for arbej­den­de i hjem­meplej­en. Et styk­ke der skal øge for­stå­el­sen for hjem­me­bo­en­de bor­ge­re med psy­ki­ske lidel­ser.
 • Mødet er hævet’, en fore­stil­ling der hand­ler om inef­fek­ti­ve møder og hvor­dan man gør dem mere pro­duk­ti­ve. Vist hos virk­som­he­den DEIF, der pro­du­ce­rer måleud­styr til alter­na­ti­ve og kon­ven­tio­nel ener­gi.
 • Sand­syn­lig læring’ hand­ler om målsty­ret under­vis­ning og syn­lig læring. Pri­mært hen­vendt til sko­ler.
 • Empower­ment’ en fore­stil­ling om hvor­dan sags­be­hand­le­re i kom­mu­ner giver bor­ge­re deres ‘egen kraft til­ba­ge’. For kom­mu­ner der ønsker at øge bevidst­he­den om hvor­dan de bed­re kan hjæl­pe bor­ge­re. Arran­ge­ment for Gribs­kov Kom­mu­ne og vist til net­værk­stræf hos Deloit­te.
 • Sam­ska­bel­se’ hvor­dan kom­mu­ner går fra bor­ge­r­ind­dra­gel­se til sam­ska­bel­se af blandt andet tru­e­de unge.
 • Stil­hed før Stormen’ miljø/arbejdsmiljø og sik­ker­hed i skibs­fart, vises på kon­fe­ren­ce for søfa­ren­de. Pro­du­ce­ret for SEAHEALTH — Søfar­tens Arbejds­mil­jø­råd.
 • Livet før Døden’ et styk­ke om tid­ligt spor­ing af pal­li­a­ti­ve behov, for sygeple­jer­ske, tera­pe­u­ter og sosu­as­si­sten­ter. For Metro­pool.
 • Inklu­sion, — det har vi da talt om!’. Et styk­ke for Gribs­kov kom­mu­ne om de udfor­drin­ger der opstår når ansat­te skal inklu­de­re bor­ge­re der er har det svært
 • Den Tid­li­ge Død’ et pro­jekt der er under udar­bej­del­se og hand­ler om at afta­bu­i­se­re døden. For børn og unge. ‘Pæda­go­ger­nes vel­færd og forsk­nings­fond’ støt­ter pro­jek­tet.
 • Det Sær­li­ge Sen­si­ti­ve Barn’ om inklu­sion og sam­ska­bel­se mel­lem bor­ge­re og lede­re i en kom­mu­ne. Pro­du­ce­ret til Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne.
 • Den Gode Vært i Kors­by’. Fore­stil­ling om vært­skab for Søn­der­borg Kom­mu­ne.
 • Styr­ket Dia­log’, en fore­stil­ling om hvor­dan man styr­ker moti­va­tio­nen hos bor­ge­re gen­nem en dia­log. For Skan­der­borg kom­mu­ne.
 • Den Usyn­li­ge Dør’, hand­ler om hvor­dan man ska­ber kon­takt med ‘respon­dan­ten’ i et inter­view. Pro­du­ce­ret for Dan­marks Sta­ti­stik.

 

Forum­spil­le­ne:

 • Kom­mu­ni­ka­tions­rol­len som leder’ for lede­re på en sko­le.
 • Inter­kul­tu­rel­le udfor­drin­ger i prak­tik’ for stu­de­ren­de på den Soci­a­le Højsko­le, der skal i udland­sprak­tik.
 • Hvor­dan taler vi sam­men’ for­løb for børn i 4–5-6. klas­se om hvad man tæn­ker om måden der tales på.
 • Det tvær­prof­fesio­nel­le sam­ar­bej­de’ mel­lem for­skel­li­ge uddan­nel­ser og fokus på kri­ser og kata­stro­fer.

 

Foru­min­struk­tør­ud­dan­nel­sen:

 • Star­ter efter­år 2019

 

Kom ger­ne med inspira­tion til arran­ge­men­ter på 2485 0148 🙂