Forum­te­a­ter -fore­stil­lin­ger­ne:

 • Sand­syn­lig læring’ hand­ler om målsty­ret under­vis­ning og syn­lig læring. Pri­mært hen­vendt til sko­ler.
 • Empower­ment’ en fore­stil­ling om hvor­dan sags­be­hand­le­re i kom­mu­ner giver bor­ge­re deres ‘egen kraft til­ba­ge’. For kom­mu­ner der ønsker at øge bevidst­he­den om hvor­dan de bed­re kan hjæl­pe bor­ge­re. Arran­ge­ment for Gribs­kov Kom­mu­ne og vist til neværk­stræf hos Deloit­te.
 • Sam­ska­bel­se’ hvor­dan kom­mu­ner går fra bor­ge­r­ind­dra­gel­se til sam­ska­bel­se af blandt andet tru­e­de unge.
 • Stil­hed før Stormen’ miljø/arbejdsmiljø og sik­ker­hed i skibs­fart, vises på kon­fe­ren­ce for søfa­ren­de. Pro­du­ce­ret for SEAHEALTH — Søfar­tens Arbejds­mil­jø­råd.
 • Livet før Døden’ et styk­ke om tid­ligt spor­ing af pal­li­a­ti­ve behov, for sygeple­jer­ske, tera­pe­u­ter og sosu­as­si­sten­ter. For Metro­pool.
 • Den Tid­li­ge Død’ et pro­jekt der er under udar­bej­del­se og hand­ler om at afta­bu­i­se­re døden. For børn og unge. ‘Pæda­go­ger­nes vel­færd og forsk­nings­fond’ støt­ter pro­jek­tet.
 • Det Sær­li­ge Sen­si­ti­ve Barn’ om inklu­sion og sam­ska­bel­se mel­lem bor­ge­re og lede­re i en kom­mu­ne. Pro­du­ce­ret til Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne.
 • Den Gode Vært i Kors­by’. Fore­stil­ling om vært­skab for Søn­der­borg Kom­mu­ne.
 • Styr­ket Dia­log’, en fore­stil­ling om hvor­dan man styr­ker moti­va­tio­nen hos bor­ge­re gen­nem en dia­log. For Skan­der­borg kom­mu­ne.
 • Den Usyn­li­ge Dør’, hand­ler om hvor­dan man ska­ber kon­takt med ‘respon­dan­ten’ i et inter­view. Pro­du­ce­ret for Dan­marks Sta­ti­stik.

 

Forum­spil­le­ne:

 • Kom­mu­ni­ka­tions­rol­len som leder’ for lede­re på en sko­le.
 • Inter­kul­tu­rel­le udfor­drin­ger i prak­tik’ for stu­de­ren­de på den Soci­a­le Højsko­le, der skal i udland­sprak­tik.
 • Hvor­dan taler vi sam­men’ for­løb for børn i 4–5-6. klas­se om hvad man tæn­ker om måden der tales på.
 • Det tvær­prof­fesio­nel­le sam­ar­bej­de’ mel­lem for­skel­li­ge uddan­nel­ser og fokus på kri­ser og kata­stro­fer.

 

Foru­min­struk­tør­ud­dan­nel­sen:

 • Star­ter for­år 2018

 

For­tæl os hvis du har gode ide­er til arran­ge­men­ter på 2485 0148.