- En flek­si­bel Forum­te­a­ter­grup­pe der blev dan­net i år 2000 af blandt andet Peter Frand­sen, der har 25 års under­vis­nings- og kur­su­ser­fa­ring.

 

Peter Frandsen, ini­ti­a­tiv­ta­ger
Instruk­tør af forum­te­a­ter og forum­spil. Stif­ter og ejer af virk­som­he­den Forum­te­a­tret.

Peter har bred under­vis­ning­ser­fa­ring og bag­grund i at være faci­li­ta­tor. Han er uddan­net Psy­ko­mo­to­risk tera­pe­ut (1987, da hed det afspæn­dings­pæ­da­gog) og har været en del af grup­pe­te­a­tret Ild­fol­ket (1981–1985). Peter har des­u­den i en peri­o­de på 10 år under­vist i kom­mu­ni­ka­tion og under­vis­nings-dif­fe­ri­en­te­ring (1990–2000), bl.a. ved amts­cen­tra­ler i hele lan­det for lære­re, spe­ci­a­lun­der­vi­se­re og lede­re. Han har en dra­ma­pæ­da­gog­ud­dan­nel­se (1989) og en erhvervs­diplom­le­der­ud­dan­nel­se (1995). Han er med­grund­læg­ger af Forum­te­a­tret (2000 til ?), hvor han uddan­ner og cer­ti­fi­ce­rer foru­min­struk­tø­rer. Peter gen­nem­fø­rer forum­spil i med­ar­bej­der og ledel­ses­grup­per (fra 2001). Der­u­d­over opbyg­ger han forum­te­a­ter som er emne­be­stemt og som vises til kon­fe­ren­cer og semi­na­rer (fra 2005).

Refe­ren­cer, et udpluk:

 • Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, forum­te­a­ter.Peter_Frandsen
 • Maersk, forum­spil.
 • Lede­re Ring­s­ted, Mid­del­fart, Skan­der­borg og Bir­ke­rød kom­mu­ne, forum­spil.
 • Tur­ne­er for Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et på diver­se erhvervs­sko­ler i hele lan­det. Forum­te­a­ter på:
  • Sprog­sko­ler.
  • Tek­ni­ske sko­ler.
  • Han­dels­sko­ler.
  • Sosusko­ler.

 

Per­so­ner, der er til­knyt­tet Forum­te­a­tret
Vi har et net­værk af forum­sku­epi­l­le­re og instruk­tø­rer: Vores net­værk er omfat­ten­de og vi caster ofte (forum)skuespillere der pas­ser præ­cist til de karak­te­rer vi søger efter. Vi træ­ner også spil­ler­ne i den forum­me­to­dik vi bru­ger.

Forum­sku­e­spil­le­re:
Foru­min­struk­tø­rer: Instruk­tø­rer: Pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re
-Brit­ta Thø­ger­sen Toft
-Jacob Nienstædt
-Sofie All­høj
-Line Skyt­te
-Amira Jen­sen
-Azam Java­di
-Emil Holm­ste­en Jør­gen­sen
-Lars Romild
-Chri­sti­na Bor­ne­mann
-Peter Frand­sen
-Brit­ta Thø­ger­sen Toft
-Anna-Maria Møl­ler
-Peter Frand­sen -Jose­fi­ne Kia Frand­sen