- En flek­si­bel Forum­te­a­ter­grup­pe der blev dan­net i år 2000 af blandt andet Peter Frand­sen, der har 25 års under­vis­nings- og kur­su­ser­fa­ring. Peter har des­u­den i en peri­o­de på 10 år under­vist i kom­mu­ni­ka­tion. Han er uddan­net dra­ma og erhvervs­diplom­le­der.
Forum­te­a­tret har des­u­den til­knyt­tet kon­su­len­ter og sku­e­spil­le­re, som ind­går i de for­skel­li­ge opga­ver som vi påta­ger os.

Peter Frands
en, ini­ti­a­tiv­ta­ger 
“Jeg har i man­ge år vir­ket som kon­su­lent inden for områ­der­ne kom­mu­ni­ka­tion, kon­flik­t­hånd­te­ring og stress. Inter­es­sen for forum­spil og forum­te­a­ter har fulgt mig lige siden jeg var ung, og jeg har brugt og udvik­let forum­me­to­den sådan så den er ide­el til orga­ni­sa­to­ri­ske for­bed­rin­ger.

Driv­kraf­ten bag mit arbej­de og min livs­fi­lo­so­fi er, at men­ne­sker kan bli­ve mere ska­ben­de og intu­i­ti­ve. Forum­me­to­den er et godt red­skab til at opnå det.

Som grund­lag for min livs­fi­lo­so­fi lig­ger vær­di­er­ne om at leve så flek­si­belt og kom­pro­mis­løsts som muligt. De hand­lin­ger, der knyt­ter sig til dis­se vær­di­er, er at arbej­de med det, der giver aller­mest livskva­li­tet og glæ­de. Jeg oPeter_Frandsenple­ver med den­ne hold­ning, at jeg med glæ­de står til rådig­hed i at hjæl­pe andre med at fin­de deres egen livs­fi­lo­so­fi.”

 

 

Per­so­ner, der er til­knyt­tet Forum­te­a­tret
Vi har et net­værk af forum­sku­epi­l­le­re og instruk­tø­rer:

Forum­te­a­trets net­værk
Vores net­værk er omfat­ten­de og vi caster ofte (forum)skuespillere der pas­ser præ­cist til de karak­te­rer vi søger efter. Vi træ­ner også spil­ler­ne i den forum­me­to­dik vi bru­ger.

Forum­sku­e­spil­le­re:
Foru­min­struk­tø­rer: Instruk­tø­rer: Pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re
-Brit­ta Thø­ger­sen Toft
-Jacob Nien­sta­edt
-Chri­sti­an Hjort-Sofie All­høj
-Line Skyt­te
-Amira Jen­sen

-Per­nil­le Hil­g­art
-Azam Java­di
-Maria Loh­mann

-Ale­xan­der Java­di
-Tho­mas Guld­berg Mad­sen
-Chri­sti­an Het­land

-Lars Romild
-Chri­sti­na Bor­ne­mann
-Peter Frand­sen

-Brit­ta Thø­ger­sen Toft
-Anna-Maria Møl­ler

-Peter Frand­sen -Char­lot­te Lem­bourn
-Jose­fi­ne Kia Frand­sen