Vi har gode erfa­rin­ger med ledel­se­grup­per. Vi har været en del af talen­t­ud­vik­lings­pro­gram­met for unge “ledel­ses­spi­rer” blandt andet i Arbej­der­nes Lands­bank og Maer­sks talen­t­ud­vik­lings for­løb, hvor vi har ført grup­per igen­nem en pro­ces ved hjælp af spæn­den­de forum­spil.

ledere_dsb

Reak­tio­ner fra et arran­ge­ment med vær­di­ba­se­ret ledel­se i DSB

For erfar­ne lede­re har vi gen­nem­ført forum­spil i blandt andet Ring­s­ted, Mid­del­fart og Bir­ke­rød kom­mu­ne. I for­bin­del­se med kom­mu­ne­sam­men­læg­ning har vi udvik­let et forum­te­a­ter­styk­ke sam­men med lede­re og til­lids­re­præ­sen­tan­ter i Skan­der­borg kom­mu­ne. Des­u­den har vi bistå­et Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og for Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­ets net­værk med forum­te­a­ter­styk­ker.

Fæl­les for dis­se arran­ge­men­ter er at man­ge lede­re nyder at se hvor­dan andre “leder­kol­le­ga­er” tack­ler udfor­drin­ger på en anden og inspi­re­ren­de måde, end dem selv. Læs eksem­pel på arran­ge­ment med lede­re i en kom­mu­ne… Forum­spils resu­me sous­che­fer